Ücretsiz Gönderim: Reşitpaşa şubemizden 5 km mesafeye kadar veya 5 km’den fazla ise 1.500 TL ve üzeri siparişler için.

İşbu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; geri bildirim bölümünün doldurulması aracılığıyla otomatik yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen/ toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla CE GURME Restoran Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aydınlatılmaktasınız.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması Amacı ve Hukuki Sebebi;
    1. E-posta adresi, mesajınız kısmına yazmış olduğunuz kişisel bilgileriniz görüşlerinizin dikkate alınması, incelenmesi ve yerine getirilmesi amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
    2. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları” ile,bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile; denetim durumlarında Denetçiler ile, gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.
    3. Ad soyad ve E-Posta Adresiniz; açık rızanız ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ticari ileti onayınız olması halinde, Sizlere hizmet ve ürünlerimiz ile ilgili olarak indirim, reklam, promosyon şeklinde ticari elektronik ileti gönderebilmesi amacıyla işlenecek; ticari ileti ve reklam pazarlama faaliyetleri için hizmet alınan yurt içi yurt dışı hizmet sağlayıcılar, e-posta sunucuları, İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve İleti Yönetim Sistemi yetkili iş ortağı ile belirtilen amaçla sınırlı olacak şekilde paylaşılmaktadır.
  1. Haklarınız:

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

3. Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini ‘’Geri Bildirim” Formu aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Şirket’e aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu Ünvan: CE GURME Restoran Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersis no :

E-posta adresi : [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:

Fiziki Posta adresi : Reşitpaşa Mahallesi Kongre Caddesi No:20/A SARIYER/İSTANBUL